KTO I KIEDY musi złożyć roczne zeznanie podatkowe
za 2012 rok

Strona główna » KTO I KIEDY musi złożyć roczne zeznanie podatkowe za 2012 rok

dr Justyna B. Zakrzewska

Biegły Rewident, FCCA Prezes Zarządu Biura Rachunkowego Account Sp. z o.o.

Do końca kwietnia większość z nas musi złożyć roczne zeznanie podatkowe.

Zeznanie roczne muszą złożyć wszystkie osoby, które w  2012 roku uzyskały jakiekolwiek przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fi zycznych. Jeżeli nie uzyskaliśmy żadnych przychodów, które podlegają opodatkowaniu, zeznania rocznego nie składamy. Nie składamy również zeznania rocznego, jeżeli w 2012 roku uzyskaliśmy tylko kwoty zwolnione z  opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W  przypadku uzyskania przychodów opodatkowanych oraz zwolnionych z opodatkowania, lub niepodlegających opodatkowaniu, w zeznaniu rocznym wykazujemy tylko przychody podlegające opodatkowaniu, a  przychodów zwolnionych oraz nieopodatkowanych w deklaracji nie wykazujemy.

Osoby, które uzyskiwały tylko przychody z zagranicy, mają obowiązek złożenia zeznania rocznego tylko wtedy, gdy umowa międzynarodowa nakazuje im zastosować do przychodów metodę proporcjonalnego odliczenia. Jeżeli umowa międzynarodowa pomiędzy Polską a krajem, z którego otrzymywaliśmy przychody, wskazuje metodę zwolnienia z progresją, to zeznania rocznego nie składamy, ponieważ cała otrzymana kwota jest zwolniona z opodatkowania. Obowiązek złożenia zeznania rocznego mają jednak wszystkie osoby, które oprócz przychodów zagranicznych osiągnęły również przychody podlegające opodatkowaniu w  Polsce. W takim przypadku musimy wykazać w zeznaniu rocznym zarówno przychody zagraniczne – bez względu na fakt, czy przychody otrzymane z zagranicy są zwolnione (zagraniczne przychody mogą wpływać na stawkę podatku stosowaną do przychodów uzyskanych w kraju), czy podlegają metodzie proporcjonalnego odliczenia (rozliczane na terytorium Polski, z prawem odliczania podatku zapłaconego za granicą).

Roczne zeznanie podatkowe należy złożyć do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fi zycznej lub – w przypadku gdy osoba taka nie posiada miejsca zamieszkania na terytorium Polski – na miejsce pobytu. Jeśli w trakcie roku nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania, to podatkowe zeznanie roczne powinno być złożone w  urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika na ostatni dzień roku podatkowego. Gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustały przed ostatnim dniem roku, właściwy jest urząd skarbowy ustalany według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski.

Dla małżonków rozliczających się wspólnie właściwym urzędem skarbowym jest urząd właściwy dla jednego z  małżonków, wskazanego we wspólnej deklaracji podatkowej. Jeżeli małżonkowie rozliczają się oddzielnie, właściwość określa się niezależnie dla każdego z nich. Dla osób, które opodatkowują swoje przychody w formie karty podatkowej lub ryczałtu oraz osób duchownych uzyskujących przychody, termin złożenia zeznań rocznych mij a 31 stycznia 2013 roku. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w której osiągnięte dochody są opodatkowane podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej, oraz dla osób uzyskujących przychody z pracy, z giełdy lub z nieruchomości termin złożenia zeznania rocznego mija 30 kwietnia 2013 roku o godzinie 23.59. Osoby, które nie złożą w terminie zeznania rocznego lub też zapomną zapłacić lub dopłacić brakującą kwotę podatku, powinny liczyć się z konsekwencjami np. w postaci kary pieniężnej.

Konsekwencji tych można jednak uniknąć, gdyż przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego przewidują odstąpienie od ukarania sprawcy, który sam zawiadomił organ ścigania (urząd skarbowy) o  nieterminowym złożeniu podatkowego zeznania rocznego, ujawniając jednocześnie istotne okoliczności czynu (tzw. czynny żal). Jednocześnie ze złożeniem takiego oświadczenia podatnik musi zapłacić podatek wraz z odsetkami.

Jeśli jednak nie masz czasu wypełnić swojej deklaracji rocznej, rozwiązaniem jest złożenie w  terminie pustej deklaracji, bowiem później masz prawo złożyć korektę. Zgodnie z zapisami ustawy o kontroli skarbowej nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe ten, kto złożył korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości niezwłocznie zapłacił należny podatek.

Najprościej złożyć zeznanie roczne w urzędzie skarbowym. Należy przy tym pamiętać o pobraniu poświadczenia odbioru na kopii zeznania rocznego, która powinna być przechowywana przez podatnika do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych wykazanych w deklaracji. Uzyskanie takiego poświadczenia nie jest obowiązkowe, ale podatnik dla własnego bezpieczeństwa powinien zadbać, by stempel urzędu skarbowego łącznie z datownikiem znalazł się na kopii formularza. Możliwe jest również złożenie zeznania rocznego w  formie dokumentu elektronicznego, nadanie go w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożenie w polskim urzędzie konsularnym. W przypadku żołnierza lub członka załogi polskiego statku morskiego zeznanie należy złożyć w dowództwie jednostki wojskowej lub u kapitana statku.

Złożenie deklaracji przez internet nie wymaga posiadania e-podpisu, ponieważ weryfi kacja podatnika odbywa się za pomocą pięciu danych personalnych: NIP-u  lub numeru PESEL, pierwszego imienia, nazwiska, daty urodzenia i kwoty przychodu wskazanej w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny. Potwierdzeniem złożenia deklaracji elektronicznej jest urzędowe potwierdzenie odbioru, które należy pobrać ze strony Ministerstwa Finansów po wysłaniu rocznego zeznania podatkowego. Jeżeli nie zdążyliśmy złożyć podatkowego zeznania rocznego przed zamknięciem urzędu skarbowego, możemy je nadać w urzędzie pocztowym. Przesłanie deklaracji pocztą gwarantuje nam zachowanie ustawowego terminu, ponieważ liczy się data wysłania przesyłki, a nie data jej dotarcia do urzędu skarbowego. Przesłanie rozliczenia rocznego za pośrednictwem fi rmy kurierskiej lub wysłanie z  zagranicy za pośrednictwem tamtejszego urzędu pocztowego będzie terminowe tylko wtedy, gdy przesyłka dotrze do urzędu skarbowego na czas.